Kuljetusmarkkinan kilpailuvääristymästä

Jätin 23.9. kysymyksen komissiolle kaupallisen tavaraliikenteen luvanvaraisuuteen liittyen. Katsotaan mitä komissio vastaa!

Kirjallisesti vastattava kysymys komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Merja Kyllönen (GUE/NGL)

Aihe: Kaupallisen tavaraliikenteen luvanvaraisuus; kilpailuvääristymät kansallisilla kuljetusmarkkinoilla

EU:n liikenteenharjoittaja-asetus (1071/2009) asettaa liikennelupavapautuksen rajaksi 40km/h ajoneuvoluokasta riippumatta. 1.7.2018 Suomessa voimaan tullut liikennepalvelulaki1 edellyttää liikennelupaa vain traktoreilta, joiden nopeus ylittää 60km/h.

EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen mukaan kansallinen poikkeus on sallittu, jos vapautuksella on vain vähäinen vaikutus kuljetusmarkkinoihin kuljetettujen tavaroiden luonteen tai lyhyen kuljetusmatkan vuoksi. Traktoreiden vapautus liikenneluvasta 60km/h saakka on yleinen, eikä sitä ole rajattu koskemaan vain tiettyjä tavaroita tai lyhyttä matkaa.

Maansiirtolavalla varustettuja kuorma-autoja on luvanvaraisessa liikenteessä Suomessa kaikkiaan 3800 kappaletta. Traktoriliikennelupia oli Suomessa vuonna 2017 kaikkiaan 2570 kappaletta. Näillä traktoreilla suoritettiin lähes poikkeuksetta maansiirtokuljetuksia. Ajoneuvomäärällä mitattuna traktorikaluston osuus kaupallisista maansiirtokuljetuksista oli noin 40%. Vuonna 2017 traktoreilla suoritettiin ns. päivämaksun maksusuoritusten perusteella 176 000 päivänä kaupallisia kuljetuksia. Maa-ainekset ovat tonneissa mitattuna suurin maanteitse kuljetettava tavaralaji, suuruudeltaan 40% noin 260 miljoonan tavaratonnin kokonaiskuljetusmarkkinasta.

Yllä oleva huomioiden kansallisen lupapoikkeuksen vaikutusta Suomen kuljetusmarkkinoihin ei voida pitää EU-asetuksen tarkoittamassa merkityksessä vähäisenä. Suomessa sallitaan energiaverodirektiivin 2003/96/ey vastaisesti käyttää lievemmin verotettua kaasuöljyä traktoreissa, joita käytetään yksinomaan maanteiden tavaraliikenteessä. Traktorikalusto on Suomessa vapautettu määräaikaiskatsastusvelvollisuudesta silloinkin, kun niiden nopeus on yli 40km/h ja niitä käytetään pääasiassa muualla kuin maa- tai metsätaloudessa. EU-säädösten vastaiset vapautukset ovat lisänneet traktoreiden käyttöä tavaraliikenteessä luoden kilpailun vääristymää kansallisilla kuljetusmarkkinoilla.

Kysymys komissiolle:

Edellä esitetty huomioiden, pitääkö komissio Suomen säädöksiä voimassaolevien EU-säädösten mukaisina ja mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä, jotta EU-säädösten puitteissa kansallisen kuljetusmarkkinan kilpailunvääristymä traktori- ja kuorma-autokaluston väliltä poistuu?

Jaa: