BlogiKotimaa

Korjaussarja koko Suomen väylille

Kirjoittanut 3.6.2019 No Comments

Hallitusohjelma on nyt julki, ja olen sen liikennettä koskeviin kirjauksiin erittäin tyytyväinen.

Puheenjohtamani työryhmän johtoajatus on ollut, että väyläverkkojen osalta on tarve siirtyä pitkäjänteisempään ja suunnitelmallisempaan kehittämiseen sekä korjattava pitkään jatkunutta investointien alirahoitusta. Saavutettavuus on turvattava koko Suomessa. Samaan aikaan liikenteen päästövähennystavoitteisiin on vastattava nopeasti.

Perusväylänpidon pitkäjänteinen rahoitus varmistaa, että korjausvelkaa kaikilla väylillä päästään purkamaan ja uutta velkaa ei enää jatkossa synny. Väyläverkon rappeutumiselle laitetaan nyt piste: perusväylänpidon pysyvä tasokorotus on heti vuodesta 2020 alkaen 300 miljoonaa euroa vuodessa.

Rahoitusta lisätään raideverkostoon. Koko maahan halutaan kehittää toimivia raideyhteyksiä alueellisesti tasapainoisella tavalla ja se on hyvä asia huomioiden korkeat sitovat EU-tavoitteet, jotka meillä on liikenteen päästöjen vähentämisessä.

Tiet ja rautatiet otetaan tasapainoisesti kunnostustyön alle. Myös alempi tieverkko ja yksityistiet huomioidaan, eli sekä kaupungit että maaseutu on pidetty mielessä. Joukkoliikenteen vähäpäästöisen kaluston käyttöönottoa vauhditetaan ja henkilö- ja tavaraliikenne mahdollistetaan myös vähän liikennöidyillä ja käytöstä poistetuilla rataosuuksilla. Joukkoliikenteen rahoitusta saatiin korotettua pysyvällä lisäyksellä 20 miljoonaa vuodessa.

Viime hallituskauden joitakin päätöksiä korjataan. Liikennepalvelulaista tehdään arviointi. Taksiliikenteen osalta tehdään tarvittavat korjaukset ottaen huomioon toiminnan turvallisuus ja harmaan talouden torjunta. Erityisesti kohdattuihin epäkohtiin (esimerkiksi hinnoittelun läpinäkyvyys ja taksien saatavuus) pyritään etsimään ratkaisuja muuttuneessa tilanteessa. 

Kela-taksien kilpailutuskäytännöt vaativat myös uudelleenarviointia. 

Konkreettisia toimia kohti fossiilisista polttoaineista vapaata liikennettä ovat sähkö- ja kaasujakeluverkoston tuet sekä ajoneuvojen konvertiotuen jatkon varmistaminen. Myös vanhempia autoja tuetaan kohti päästöttömyyttä, samoin kuin maaseudun vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkoston kehitystä.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman suunnittelu ja hankkeet saavat 41 miljoonaa vuosina 2020-2022. Raidekorjausten ja investointien edistämiseen saadaan vauhtia niin pääradalla kuin länteen ja itään suuntautuvilla radoilla.

Autoilun työsuhde-etua uudistetaan siten, että etu suosii huomattavasti vähäpäästöisen auton valintaa. Sähköauton latausetu vapautetaan verosta. Hallitusohjelmassa uudistetaan samalla muiden työsuhde-etujen verotusta niin, että sillä tuetaan tasapuolisemmin myös kevyen ja julkisen liikenteen sekä liikkumispalvelujen (MaaS) käyttöä. 

Kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan tähtäävien ruuhkamaksujen käyttöönotto mahdollistetaan uudella lailla. 

Lentoliikenteen osalta Suomi tukee päästökaupan laajentamista kaikkiin lentoliikenteen ilmastoon vaikuttaviin päästöihin. Vaihtoehtoisesti voidaan selvittää lentopolttoaineen veron tai lentomaksun käyttöönottaminen EU:n laajuisesti tai globaalisti. Arvonlisäveron verovapauden poistaminen alle 22 euron arvoisilta EU:n ulkopuolelta tuoduilta tuotteilta vähentää sekin osaltaan kuljetuspäästöjä, sen lisäksi että se vähentää harmaata taloutta sekä parantaa kotimaisen kaupan kilpailukykyä. 

Jo pitkään kipeästi tarvittu liikenteen verotuksen uudistus aloitetaan tulevalla hallituskaudella. Liikenteeltä vaadittavat päästövähennykset ovat merkittävät, samoin tähän liittyvä liikenteen käyttövoimien nopea muutos, käynnissä oleva automatisaatioon liittyvä teknologinen murros ja liikkumispalveluiden yleistyminen. Näihin muutoksiin liittyen käynnistetään työ, joka tähtää tätä hallituskautta pidemmällä aikajaksolla liikenteen verotuksen fiskaalisen pohjan turvaamiseen. Työssä otetaan huomioon sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja alueellinen tasa-arvo, samalla kun päästövähennykset tiukentuvat. 

Fossiilisten polttoaineiden verotusta korotetaan kuluttajahintojen ennustetun nousun mukaisesti 250 miljoonalla eurolla vaalikauden aikana. Vaikutus pienituloisille otetaan huomioon tuloverotuksen ja etuustasojen muutoksilla. 

Keskeistä koko hallitusohjelmassa on oikeudenmukaisuus. Suomalaisen yhteiskunnan päästövähennystoimet toteutetaan sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti ja niin, että kaikki yhteiskunnan osa-alueet ovat mukana. Ilmastovaikutusten arviointi otetaan osaksi normaalia lainvalmistelua, ja ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön tarvitaan kaikki yhteiskunnan osa-alueet mukaan. 

Hallitusohjelma on yksityiskohtainen ja kirjaukset selkeitä. Tulipa ministeriksi kuka tahansa, uskon että tällä ohjelmalla liikennesektori on hyvässä hoidossa.